กรมการเงินทหารอากาศ
กองการเงิน

มีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และเก็บรักษาเอกสารของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีผู้อำนวยการกอง กองการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง สดับพร  นิ่มนวลงาม
โทร
02-534-1674
sdubporn@rtaf.mi.th
 
องผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง อโนทัย มุณีกานนท์
โทร 02-534-1686
anothai_m@rtaf.mi.th

สารบรรณ โทร 02-534-1673


  น.ท.หญิง อัญชัน ดุลยพันธ์
unchan@rtaf.mi.th
 

แผนกรับ - จ่ายเงิน   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การจัดทำรายงานสรุปยอดการรับ - จ่ายเงิน การจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และการทวงถามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้เพื่อประกอบหลักฐานการจ่ายเงินของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายทางส่วนกลาง  รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีหัวหน้าแผนกรับ - จ่ายเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-1677

 


น.ท.สุริยนต์ ทรัพย์สิริสวัสดิ์
suriyont@rtaf.mi.th
 

แผนกบัญชี มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  บันทึกรายการ  ปรับปรุงรายการ แก้ไขรายการ  กลับรายการ  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทุกส่วนราชการในกองทัพอากาศ  ตลอดจนเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีหัวหน้าแผนกบัญชี  เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

โทร 02-534-2226
 

..อุกฤษ ประเสริฐสม ukrit_p@rtaf.mi.th
 

แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานการเงินของกรมการเงินทหารอากาศ และส่วนบัญชาการ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง  เงินทดรองราชการเงินรายได้แผ่นดิน เงินรับฝาก และการยืมเงินราชการ ตลอดจนเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ-ลงบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0629


น.ท.สมสิทธิ์  บุตรวงศ์ somsit_but@rtaf.mi.th
 

แผนกรายงานและหลักฐาน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน ของทุกส่วนราชการในกองทัพอากาศ จัดทำงบการเงินรวมของกองทัพอากาศทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานประกอบการลงบัญชีและรายงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกรายงานและหลักฐาน   เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0708