กรมการเงินทหารอากาศ
กองการเงิน

มีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และเก็บรักษาเอกสารของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีผู้อำนวยการกอง กองการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง สุชารัตน์ เทพกาญจนา
โทร
02-534-1674
sucharat_thep@rtaf.mi.th    
 
องผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง สดับพร  นิ่มนวลงาม
โทร 02-534-1686
sdubporn@rtaf.mi.th

สารบรรณ โทร 02-534-1673


  น..สุขุม จันทร์อรุ
sukhum_chan@rtaf.mi.th
 

แผนกรับ - จ่ายเงิน   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การจัดทำรายงานสรุปยอดการรับ - จ่ายเงิน การจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และการทวงถามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้เพื่อประกอบหลักฐานการจ่ายเงินของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายทางส่วนกลาง  รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีหัวหน้าแผนกรับ - จ่ายเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-1677

 


น.ท. สันติ วงศ์วิวัฒน์
santi_wo@rtaf.mi.th
 

แผนกบัญชี มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  บันทึกรายการ  ปรับปรุงรายการ แก้ไขรายการ  กลับรายการ  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทุกส่วนราชการในกองทัพอากาศ  ตลอดจนเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีหัวหน้าแผนกบัญชี  เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

โทร 02-534-2226
 


น.ท.ยอดชาย อินทร์ทรง
yodchai_i@rtaf.mi.th
 

แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานการเงินของกรมการเงินทหารอากาศ และส่วนบัญชาการ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง  เงินทดรองราชการเงินรายได้แผ่นดิน เงินรับฝาก และการยืมเงินราชการ ตลอดจนเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ-ลงบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0629


น.ท.หญิง อมรรัตน์ ดีชัย
amornrat@rtaf.mi.th
 

แผนกเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน จัดทำบัญชีเงิน การจัดทำทะเบียนหลักฐานทางการเงินของเงินรับฝาก และรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงินของเงินนอกงบประมาณประเภทที่    รวมทั้งเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกเงินนอกงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-1752


น.ท.สมสิทธิ์  บุตรวงศ์ somsit_but@rtaf.mi.th
 

แผนกรายงานและหลักฐาน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน ของทุกส่วนราชการในกองทัพอากาศ จัดทำงบการเงินรวมของกองทัพอากาศทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานประกอบการลงบัญชีและรายงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกรายงานและหลักฐาน   เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0708