กรมการเงินทหารอากาศ
กองการเงิน

มีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลพัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน และเก็บรักษาเอกสารของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีผู้อำนวยการกองกองการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง สุชารัตน์ เทพกาญจนา
โทร
02-534-1674
dujhathaya@rtaf.mi.th   
 
องผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง ดวงใจ อรรถกระวีสุนทร
โทร 02-534-1675
duangjai_a@rtaf.mi.th
 

สารบัญ โทร 02-534-1673


  น..สุขุม จันทร์อรุ
sukhum_chan@rtaf.mi.th

แผนกรับ - จ่ายเงิน   มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การจัดทำรายงานสรุปยอดการรับ - จ่ายเงิน การจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย  และการทวงถามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้เพื่อประกอบหลักฐานการจ่ายเงินของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายทางส่วนกลาง  รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีหัวหน้าแผนกรับ - จ่ายเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-1677


น.ท. สันติ วงศ์วิวัฒน์
santi_wo@rtaf.mi.th

แผนกบัญชี มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  บันทึกรายการ  ปรับปรุงรายการ แก้ไขรายการ  กลับรายการ  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทุกส่วนราชการในกองทัพอากาศ  ตลอดจนเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีหัวหน้าแผนกบัญชี  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-2226
 

น.ท.อภิชาติ ตรีลพ
apichat@rtaf.mi.th  

แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี และรายงานการเงินของกรมการเงินทหารอากาศ และส่วนบัญชาการ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง  เงินทดรองราชการเงินรายได้แผ่นดิน เงินรับฝาก และการยืมเงินราชการ ตลอดจนเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ-ลงบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0629


น.ท.หญิงจันทนา  
พิทักษ์ศักดิ์ศรี
jantana@rtaf.mi.th  
 

แผนกเงินนอกงบประมาณ มีหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน จัดทำบัญชีเงิน การจัดทำทะเบียนหลักฐานทางการเงินของเงินรับฝาก และรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงินของเงินนอกงบประมาณประเภทที่    รวมทั้งเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกเงินนอกงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-1752


น.ท.หญิง อมรรัตน์ ดีชัย
amornrat@rtaf.mi.th   

แผนกรายงานและหลักฐาน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการเงิน ของทุกส่วนราชการในกองทัพอากาศ จัดทำงบการเงินรวมของกองทัพอากาศทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ที่เบิกจ่ายจากส่วนกลาง ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานประกอบการลงบัญชีและรายงานการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้าแผนกรายงานและหลักฐาน   เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0708