กรมการเงินทหารอากาศ
กองเงินเดือนและค่าจ้าง

มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ และควบคุมเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ การขออนุมัติอัตราถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกองทัพอากาศ การเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้าง  การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ การรับรองเงินเดือน การหักภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย  และมีหน้าที่เบิกจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินสวัสดิการข้าราชการของข้าราชการนอกประจำการ ที่ขอรับเงินทางกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการกอง  กองเงินเดือนและค่าจ้างเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
 

ผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง สุชารัตน์ เทพกาญจนา
โทร
02-534-1680
sucharat_thep@rtaf.mi.th     
รองผู้อำนวยการกอง
าวาอากาศเอกหญิง  อนงค์ เพ็ญกิตติ
โทร 02-534-0649
anong_pen@rtaf.mi.th   
 

สารบรรณ โทร 02-534-1679


น.ท.จิรเดช พลล้ำ
jpollam@rtaf.mi.th
 

แผนกทะเบียนข้อมูล  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำทะเบียนข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ  บัญชีลูกจ้างชั่วคราว การย้าย โอน การเพิ่ม ลด อัตราเงินเดือนและอัตราค่าจ้าง ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย  ออกหนังสือรับรองการโอนอัตรา การควบคุมเงินงบประมาณ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ค่าตอบแทนเหมา-จ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ดำเนินการขออนุมัติใช้เงินเดือนค้างเบิกข้ามปี  รับรองเงินเดือนเหลือจ่ายค้างเบิกข้ามปี จัดทำรายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  มีหัวหน้าแผนกทะเบียนข้อมูล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0653


น.ท.กมล สามปรุ
kamol_sam@rtaf.mi.th
 

แผนกเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าจ้าง  เงินเพิ่มพิเศษเพื่อการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ เงินเดือนทหารกองประจำการ  และเงินเดือนนักเรียนทหาร  เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง  และค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของข้าราชการ ค่าตอบแทนกำลังคนที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  เงินเดือนและค่าจ้างค้างจ่าย เงินช่วยพิเศษ  เงินรางวัลและเงินตอบแทนอื่นตามมติ ครม. ควบคุมบัตรตรวจจ่ายเงินเดือนและบัตรตรวจจ่ายค่าจ้าง และจัดทำรายงานงบเดือนส่งสำนักงานการตรวจ-เงินแผ่นดิน  มีหัวหน้าแผนกเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-1683

 

 

 

 


 

แผนกเบิกเงินกองทุน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ควบคุม ตรวจสอบและประมวลข้อมูล การเบิกเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำ   เงินกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ เงินสมทบ นำส่งเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ในส่วนกลางกองทัพอากาศ มีหัวหน้าแผนกเบิกเงินกองทุน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
โทร 02-534-0658


  น..หญิง อมรรัตน์ ดีชัย
amornrat@rtaf.mi.th
(รักษาราชการแทน)

แผนกจัดการหนี้สิน มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดหนี้สินและบันทึกข้อมูล  การหักหนี้สินผ่านระบบการจ่ายเงิน จัดทำบัญชีจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงานราชการ จัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ จัดทำใบนำส่งเงิน  สรุปรายละเอียดหนี้สินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการและบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้  จัดทำงบหน้าหักเงินเดือน การรับรองเงินรายได้สุทธิ การรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย การจัดทำ ภ.ง.ด.๑ ก ( พิเศษ ) ส่งกรมสรรพากร  การตรวจสอบรับรองเวลา-ราชการและรับรองรายการรับเงินเดือนของข้าราชการ  มีหัวหน้าแผนกจัดการหนี้สิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
โทร 02-534-0654